“New data on distribution and biology of Blastobasis glandulella (Riley, 1871) (Lepidoptera: Blastobasidae) in Ukraine” (2023) The Kharkov Entomological Society Gazette, 31(1), pp. 40–45. doi:10.36016/KhESG-2023-31-1-5.