“New records of Lepidoptera (Insecta) of Nakhodkin Yar gulch (Luhansk Region, Ukraine)” (2022) The Kharkov Entomological Society Gazette, 30(1-2), pp. 18–24. doi:10.36016/KhESG-2022-30-1-2-4.