“New Data on Distribution and Biology of Blastobasis Glandulella (Riley, 1871) (Lepidoptera: Blastobasidae) in Ukraine”. 2023. The Kharkov Entomological Society Gazette 31 (1): 40-45. https://doi.org/10.36016/KhESG-2023-31-1-5.