“New Records of Lepidoptera (Insecta) of Nakhodkin Yar Gulch (Luhansk Region, Ukraine)”. 2022. The Kharkov Entomological Society Gazette 30 (1-2): 18-24. https://doi.org/10.36016/KhESG-2022-30-1-2-4.