Karolinskiy, Ye. O., S. O. Demyanenko, Yu. O. Guglya, V. V. Kavurka, and V. G. Mushinskiy. 2020. “On the Fauna of Lepidoptera (Insecta) of the National Nature Park ‘Dvorichanskyi’ (Kharkiv Region, Ukraine) and Its Environs. Contribution 4”. The Kharkov Entomological Society Gazette 28 (1):17-25. https://doi.org/10.36016/KhESG-2020-28-1-3.