New data on distribution and biology of Blastobasis glandulella (Riley, 1871) (Lepidoptera: Blastobasidae) in Ukraine. (2023). The Kharkov Entomological Society Gazette, 31(1), 40-45. https://doi.org/10.36016/KhESG-2023-31-1-5