New records of Lepidoptera (Insecta) of Nakhodkin Yar gulch (Luhansk Region, Ukraine). (2022). The Kharkov Entomological Society Gazette, 30(1-2), 18-24. https://doi.org/10.36016/KhESG-2022-30-1-2-4