Karolinskiy, Y. O., Demyanenko, S. O., Guglya, Y. O., Kavurka, V. V., & Mushinskiy, V. G. (2020). On the fauna of Lepidoptera (Insecta) of the National Nature Park ‘Dvorichanskyi’ (Kharkiv Region, Ukraine) and its environs. Contribution 4. The Kharkov Entomological Society Gazette, 28(1), 17–25. https://doi.org/10.36016/KhESG-2020-28-1-3