(1)
Karolinskiy, Y. O.; Demyanenko, S. O.; Guglya, Y. O.; Kavurka, V. V.; Mushinskiy, V. G. On the Fauna of Lepidoptera (Insecta) of the National Nature Park ‘Dvorichanskyi’ (Kharkiv Region, Ukraine) and Its Environs. Contribution 4. KhESG 2020, 28, 17-25.