[1]
Karolinskiy, Y.O., Demyanenko, S.O., Guglya, Y.O., Kavurka, V.V. and Mushinskiy, V.G. 2020. On the fauna of Lepidoptera (Insecta) of the National Nature Park ‘Dvorichanskyi’ (Kharkiv Region, Ukraine) and its environs. Contribution 4. The Kharkov Entomological Society Gazette. 28, 1 (Dec. 2020), 17–25. DOI:https://doi.org/10.36016/KhESG-2020-28-1-3.