Karolinskiy, E. A., Demyanenko, S. O., Bidzilya, O. V., Budashkin, Y. I., Guglya, Y. O., Kavurka, V. V., & Mushinskiy, V. G. (2021). On the fauna of Lepidoptera (Insecta) of the National Nature Park ‘Dvorichanskyi’ (Kharkiv Region, Ukraine) and its environs. Contribution 5. The Kharkov Entomological Society Gazette, 29(1), 53–63. https://doi.org/10.36016/KhESG-2021-29-1-4