(1)
Karolinskiy, E. A.; Demyanenko, S. O.; Bidzilya, O. V.; Budashkin, Y. I.; Guglya, Y. O.; Kavurka, V. V.; Mushinskiy, V. G. On the Fauna of Lepidoptera (Insecta) of the National Nature Park ‘Dvorichanskyi’ (Kharkiv Region, Ukraine) and Its Environs. Contribution 5. KhESG 2021, 29, 53-63.