[1]
Karolinskiy, E.A., Demyanenko, S.O., Bidzilya, O.V., Budashkin, Y.I., Guglya, Y.O., Kavurka, V.V. and Mushinskiy, V.G. 2021. On the fauna of Lepidoptera (Insecta) of the National Nature Park ‘Dvorichanskyi’ (Kharkiv Region, Ukraine) and its environs. Contribution 5. The Kharkov Entomological Society Gazette. 29, 1 (Jun. 2021), 53–63. DOI:https://doi.org/10.36016/KhESG-2021-29-1-4.