[1]
Meshkova, V.L. 2018. Achievements and problems of forest entomology in Ukraine. The Kharkov Entomological Society Gazette. 26, 1 (Jun. 2018), 119–129.